LIETUVI KALBOS IR LITERATROS CHRESTOMATIJA 11 KLASEI PDF

Zugor You are required to comply with this standard if you intend to sell electrical articles. Installer Sign In Search Search for. It is an offence under nza 57 of the Act to supply Level 3 or prescribed electrical Solar installations in NSW hzs not affected at this stage. This issue affects the installation of household solar power systems in some states and we are conscious that it needs to be addressed quickly.

Author:Daikus Shaktikinos
Country:Tajikistan
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):11 October 2014
Pages:326
PDF File Size:15.73 Mb
ePub File Size:9.11 Mb
ISBN:709-1-60313-735-1
Downloads:7274
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KagazuruAr i ties odis svarbiausias dalykas gyvenime? Kam mogui duota kalba? Ar galiu didiuoti savo protviais? Ar lietuvi kalbai lemta inykti? Autori kolektyvas vad. Literatros vadovlis XI kl. Mokinio knyga I d. Jovaias A. Senoji Lietuvos literatra iki XIX a. Vadovlis auktesnij klasi mokiniams, Kaunas: viesa, Lietuvi klasikins literatros antologija, internetin prieiga: www.

Martiit-Linartien A. Lietuvi kalbos ir literatros chrestomatija 11 klasei. I dalis. Vilnius: LLTI, Metodin priemon pareng lietuvi kalbos mokytoja metodinink Adel eimyt 17 Mikalojus Dauka - Prakalba malonj skaitytoj Man, noriniam, gerbiamas ir mielas Skaitytojau, k nors gera savo tv aliai padaryti ar kuo nors jai pagelbti, atiteko ir mano luomui priderantis, ir ms garsiojoje Lietuvos Kunigaiktystje paplitusiai katalik Banyiai ne tik puikus ir didiai malonus, bet ir labai reikalingas darbas: jau seniai kunigo Vujeko, mokyto teologo jzuito, paraytus ir surinktus ir visiems katalikams didel paslaug teikianius, ek ir vokiei kalbas iverstus pamokslus savj, ms, lietuvi, kalb iversti ir visiems skaitymui pateikti.

Tikiuosi tuo savo darbu ir patarnavimu ne tik lietuvi banyiai, bet ir visiems Lietuvos Didiosios Kunigaiktysts pilieiams i dalies tiksis, kai kuriems duosis progos pagalvoti ir pasvarstyti didesnius dalykus ir paskatinsis kariau rpintis gimtja kalba ir j skleisti. Nors, ties sakant, retas kuris i ms, ypa prakilnesnij, nemoka lenk kalbos ir negali skaityti lenkikai rayt pamoksl, taiau, mano manymu, daugiausia yra toki, kurie lenk kalbos nesupranta arba menkai j temoka.

Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir niekinga, kad neturt i trij sav ir tarsi gimt dalyk: tv ems, paproi ir kalbos? Visais amiais mons kalbjo savo gimtja kalba ir visados rpinosi j ilaikyti, turtinti, tobulinti ir grainti. Nra tokios menkos tautos, nra tokio niekingo ems ukampio, kur nebt vartojama sava kalba.

Tja kalba paprastai visi rao statymus, jja leidia savosios ir svetim taut istorijas, senas ir naujas, jja aptaria visus valstybs reikalus, j graiai ir padoriai vartoja visokiais atvejais Banyioje, tarnyboje, namie.

Pati prigimtis visus to moko ir kiekvienas beveik i motinos krties gauna potrauk savj kalb - j mielai vartoti, ilaikyti ir propaguoti.

Tai akivaizdiai matome ne tiktai moni, bet ir neiminting padar gyvenime. Kas per keistenybs bt tarp gyvuli, jeigu varnas usimanyt suokti kaip laktingala, o laktingala - krankti kaip varnas, oys staugti kaip litas, o litas - bliauti kaip oys? Dl tokio savo bdo pakeitimo pranykt savitumas, beveik pranykt ir toki vairi gyvuli esm ir prigimtis.

Jeigu toks gyvuli paikumas sukelt tarp j tok smy, tai galime suprasti, koks sumiimas ir netvarka kyla, kai mogus, dl kitos tautos kalbos savo gimtj visikai paniekins, taip pamgsta svetimj pamirdamas savj, kuria Dievas ir gamta liepia kalbti , lyg pats bt ne to krato ir kalbos. Ne ems derlumu, ne drabui skirtingumu, ne alies graumu, ne miest ir pili tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia ilaikydamos ir vartodamos savo kalb, kuri didina ir ilaiko bendrum, santaik ir brolik meil.

Kalba yra bendras meils ryys, vienybs motina, pilietikumo tvas, valstybs sargas. Sunaikink j - sunaikinsi santaik, vienyb ir gerov. Sunaikink j, - utemdysi saul danguje, sumaiysi pasaulio tvark, atimsi gyvyb ir garb.

Kas isklaid ir ivaik tuos, kurie buvo pastat bokt iki pat debes, nordami igarsinti savo vard? Kalb nesantaika. Kas daugiausia pradjo kovas, maitus ir sukilimus pasaulyje? Kalb skirtingumas. Visos nesantaikos tarp taut, visi meitai, vienos tautos niekinimas kitos, visa tai kilo i kalb skirtingumo, kaip i visokio smyio akn. Juk i prigimties kiekvienas labiausiai linksta ir stipriai prisiria tiek prie savo tautos ir kraujo, tiek ir prie savo kalbos.

Antra vertus. Tiktai savo kalbos santaika. Kuo gi kitose tautose garsjo ana Romos valstyb? Dl ko j ygdarbiai net tolimiausius ems kratus pasiek? Vien tik ilaikymu gimtosios kalbos, kuriai praturtinti ir skleisti ne tiktai statymus leido, bet ir vairius filosofijos mokslus dst ir savo diev garb apra.

Graik kalb draud vartoti statymuose ir senate. Kuo isilaik Arab alis, Graik valstybs ir kiti tolimi kratai? Vien tiktai gavo gimtosios kalbos ilaikymu. Nekalbu apie Ital em, kuri taip rpinasi ilaikyti ir skleisti savo kalb, jog nra joki, net sunkiausio turinio knyg, kuri jos mons nebt ivert savo kalb. Neliesiu, nes visi tai inome, ms kaimynins Lenkijos, kurioje kaip ydi ir turtja kalba - kas neino?

Kas nra girdjs. Visa tai sakau ne tam, kad peikiau kit kalb, mokjim ir vartojim tai visados vis moni buvo ir tebra vertinama ir giriama , ypa lenk kalbos, kuri, ms Didiajai Kunigaiktystei mielai susijungus su garsinga Lenkijos valstybe, virto lyg ir gimtja. A tiktai smerkiu ms gimtosios lietuvi kalbos apleidim, kone isiadjim ir bodjimsi ja.

Duok Dieve, kad mes laiku apsidairytume ir i to praradimo kada nors prisikeltume. Argi nematome, kiek daug ms Didiojoje Kunigaiktystje sta dl tikybos ir sielos iganymo dalyk neinojimo; kiek daug atsilikusi ir paskendusi sunkiuose pagonikuose prietaruose ir iandien tebegyvena. Argi negirdime, kiek daug j mirta, piktai ir nekrikionikai gyven, ir amin Metodin priemon pareng lietuvi kalbos mokytoja metodinink Adel eimyt 18 prapult eina.

Tai ala, atsirandanti dl tv kalbos apleidimo, dl gimtosios kalbos paniekinimo. Kaip paprasti mons supras, kas gera ir iganinga, jeigu tas, kuris turi juos mokyti, j kalbos arba nemoka, arba ja bjaurisi; kaip jie klausys ir tiks, k sako v.

Povilas, jeigu neturi skelbjo; k jie darys, jeigu nesupranta mokytojo. Pasigailkime ms pai kraujo, kuris dista dl barbarikos ganytojiko darbo padties. Pasigailkime ms pai kno dali nes mes sudarome vien kn ne vien Kristuje, bet ir Tvynje. Neleiskime, kad ms pai dalis taip niekingai prat.

Neniekinkime siel, aplakstyt brangiu Kristaus krauju, idant rstusis Dievas tame didiajame Tribunole nepateikt mums didiuls sskaitos, idant tasai, kuris, gyvyb atms knui, turi gali nutremti siel aminj pasmerkim, nepareikalaut i ms atpildo u ms broli krauj.

Bijokime to drebdami ir neniekinkime savo tautos kalbos - ypa tie, kurie moni sieloms tarnaujame, nes dl jos nepaisymo ir apleidimo mes su visa gentimi atsiduriame pavojuje. Tad priimkite, moni siel Ganytojai, t menk savo brolio paslaug. Priimki, Lietuvos Didioji Kunigaiktyste, t mano darbel, ma, bet atsiradus i didels meils Tau. Klausyki ir ms tauta, mokyto vyro, pagarsjusio savo tuo turtingo iganingo mokslo veikalu ir Lenkijoje, ir kitose alyse, bylojanio Tave jau ne lenk, o tavo paios kalba.

Ir ia igirsi gryn ir nesuklastot Tavojo Jzaus moksl. Pasisemsi i ia sukauptos ventj Tv ir mokyt vyr senovins iminties bei tikrojo katalik tikjimo. Skaitykite visi su meile, o ypa js, kuri rpesiui patiktos tikinij sielos.

I ia semsits sveiko mokslo, teisingo visuotinio tikjimo mokymo, kur jiems perteikinsite. Ir ia imoksite, kaip suprasti ir aikinti ventj rat bei veikti jo neaikumus. I ia kaip i strlins galsite traukti atrias strles, kuriomis perversite ir beveik sunaikinsite ir eretik abangas, ir klaiding moksl apgaules, ir naujus piktodiavimus.

Kai kada tas mano veikalas gals padti ir usimusiems ganytojams, kurie danai sugaita gerokai laiko, iekodami pamokslui mediagos ir odi. Nes ir mediagos vairumas, ir odi gausumas lengvai praturtins strop skaitytoj.

Pads taip pat ir katalikams kininkams, kurie kartais arba koki nors sunkum supanioti, arba dl didelio Banyi atstumo nors kiekviena katalik vent turt tuos sunkumus lengvinti negali atvykti pamoksl. Tai gals ilyginti, skaitydami tuos pamokslus namie, semdamiesi i j, kaip pridera, dvasins stiprybs bei krikionikos saldybs ir naudos. Pagaliau, kad ir negautum kitos paramos ir naudos i t knyg, iverst lietuvi kalb, gana man bus, jog iuo, nors ir mau savo darbeliu, - kaip manau ir geidiu, - duosiu pradi ir paskatinsiu msikius mylti gimtj kalb, jos laikytis ir j ugdyti.

Juk tatai mums ir visiems Lietuvos Didiosios Kunigaiktysts gyventojams, kaip sakyta, labai turt rpti. Likis su Dievu, mielas Skaitytojau, ir gauk i i taip reikaling knyg malonumo ir naudos.

BORCHERT ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY PDF

CANON IR2200 BROCHURE PDF

Brashakar Installation space W x D. Certain network configurations and options may prevent the device from entering deep sleep mode. The main advantage is that it supports A3 output, duplexing and finishing — with timesaving dual access operation and a high capacity fax directory to speed up operation. Sign In or Register. Now the new Canon iR digital multi-tasking system provides the ideal solution.

DESCARGAR GRATIS MANUAL DEL ARQUITECTO DESCALZO PDF

Literatūros Kurso Kartojimas 11-12

Request removal from index. This is an important and timely book, argued with care and illustrated with detailed and compelling examples. Hermeneutical injustice is the kind of injustice experienced by groups who, because due to prejudice they have been less able epistemkc participate in the practices that generate new concepts e. The characterization of these e;istemic casts light on many issues, such as social power, prejudice, virtue, and the genealogy of knowledge, and it proposes a virtue epistemological account of testimony. When people are consulted, heard, accorded credibility as informants, their status as epistemic agents is acknowledged and preserved. Yet collective identity prejudice can complicate the development of virtuous testimonial sensibilities and of credibility judgements untainted by unjust, socially sedimented emotional responses.

TB 55-46-1 PDF

ELEKTRONIN CHRESTOMATIJA 11 KLASEI PDF

Nagul Oracle jdeveloper 10g handbook pdf From tohe elekhronin a course on the Lithuanian literature during the era of the Lithuanian press ban at the University of Lithuania. Tumas visited the granary while he worked in Vadakt? Tumas was born at midday of the Nativity of Mary O. During that time, he continued to write for? His most notable works of fiction include the novel Pragiedruliai Cloud Elekfronin and the narrative D?

ALDWELL EDWARD AND CARL SCHACHTER.HARMONY AND VOICE LEADING PDF

AS NZS 4417.2 PDF

Dikus Highlights of cbrestomatija Program Welcome to the first edition of Ponto de Encontro: Sliding Window Lempel-Ziv Algorithm [gzip, pkzip] Encode a string by finding the longest match anywhere within a window of past symbols. To use this website, you must agree to our Privacy Policyincluding cookie policy. Students from Portugal lived in families so they had possibility to see our family life and relationship between parents and children. Pancakes day, Easter, St.

Related Articles