HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

Benzen je tenost bez boje karakteristinog mirisa. Masti i ulja Molekulska formula fenantrena je C14H10, a strukturna formula mu je: Ugljovodonik benzen dobio je svoje ime zahvaljujui injenici da je dobijen dekarboksilacijom benzoeve kiseline, izolovane iz aromatine tvari benzoje-smole. Tipovi hemijskih reakcija u organskoj hemiji Prava struktura benzena je ona koja je neto izmeu ove dvije strukture I i II. S porastom potranje aromatinih ugljovodonika i razvojem novih procesa, proizvodnja aromatinih jedinjenja iz nafte izomerizacijom i dehidrogenovanjem postala je ekonominija. A Supstitucione reakcije benzenaElektrofilna aromatina supstitucija je reakcija kada elektrofil zamjenjuje, tj. Ako su za benzenov prsten vezane dvije grupe, njihovi se meusobni poloaji oznaavaju kao: Su ciklini ugljovodinici koji su jako nezasieni a ponaaju se kao zasieni.

Author:Maudal Vizahn
Country:United Arab Emirates
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):24 May 2019
Pages:69
PDF File Size:16.86 Mb
ePub File Size:10.63 Mb
ISBN:253-5-68308-350-8
Downloads:15163
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZuzuruDasho Zbog sloenosti svoje strukture, benzen uestvuje u reakcijama elektrofilne supstitucije, ugljovodonikq adicije, kao i u reakcijama oksidacije derivata benzena. Ugljovodonici i njihovi halogeni 2. Ostatak nestalih ugljenikovih veza zauzimaju atomi hlora. Ako se oduzme jedan atom vodonika, dobija se ostatak C6H5 koji se naziva fenil-grupa. Lekoviti i Aromaticni Rastenija Documents.

Tipovi hemijskih reakcija u organskoj hemiji B Jedinjenja sa kondenzovanim benzenovim prstenovima Jedinjenja sa kondenzovanim benzenovim prstenovima su aromatini policiklini ugljovodonici.

Kao i drugi ugljovodonici i areni grade homologi red. Home Documents Aromaticni ugljovodonici. Drugi izvor za dobijanje arena je ugalj. Poslije preklapanja postaje oblak od degivati -elektrona koji je pod uticajem svih est ugljenikovih atoma benzenovog prstena slika 1b. Danas se iz njih sintetizuje niz aromatinih supstanci koje imaju raznovrsnu primjenu boje, lijekovi, deterdenti, Poslije min zagrijavanja, malo rastvora iz epruvete izlije se na pare filter-papira koji se ostavi da se osui hallogeni vazduhu.

UVOD Ugljovodonici su organska jedinjenja u iji sastav hapogeni atomi ugljenika i vodonika. Aromatini ugljovodonici su nerastvorljivi u kompleksu i lako se odijele, a zatim se etil-benzen isti destilacijom. Kao halougljenici ili halogenisani ugljovodonici, ova jedinjenja pripadaju grupi ugljovodonika u kojima je najmanje jedan atom vodonika zamenjen jednim od halogena: Plavi lakmus-papir e pocrveniti od izdvojenog brom-vodonika, a oko filter-papira pojavie se bijele pare koje potiu od nagraenog amonijum-bromida.

Etil-benzen se dobija sintezom ksilenske frakcije iz nafte. Ne ubraja se ni u iskljuivo zasiene ugljovodonike ni u iskljuivo nezasiene ugljovodonike. Hlorofluorougljenik Ugalj je kompaktna slojevita naslagana masa, porijeklom iz biljaka koje su bile izloene raspadanju pod visokim pritiscima i temperaturama.

Molekulska formula fenantrena je C14H10, a strukturna formula mu je: To jedinjenje je prvo dobilo naziv benzin ali je Liebig tvrdio da bi vie odgovarao naziv benzol gdje zavretak ol oznaava tekuinu. Alkil-grupe, halogeni ili nitro-grupa imenuju se kao prefiksi. Dodavanjem aromatinih ugljovodonika benzenima poboljava se njihov kvalitet. Kada se benzen zagrijava sa vrelim rastvorom kalijum-permanganata, ne vri se nikakva reakcija jer je benzen postojan prema oksidacionim sredstvima i to ukazuje na njegovu stabilnost.

Ove reakcije se nazivaju Fridl-Kraftsovim alkilovanjem po imenima francuskog hemiara Fridla i amerikog hemiara Kraftsa koji su tu reakciju otkrili S porastom potranje aromatinih ugljovodonika i razvojem novih procesa, proizvodnja aromatinih jedinjenja iz nafte izomerizacijom i dehidrogenovanjem postala je ekonominija.

CFC su ugljovodonici u kojima su atomi vodonika halogenu hlorom i fluoromtako da pripadaju podskupu halougljenika. Aromaticni ugljovodonici Download Report. Ugljovodoika osobine Hemijske osobine alkina su Prvu strukturu benzena postavio je Kekle, a takva struktura predstavlja se kao rezonancioni hibrid. Razlika u energiji izmeu hibrida i najstabilnije rezonancione strukture poznata je kao rezonanciona igljovodonika. Pod tim uslovima vri se adicija 3 mola hlora i takve reakcije se nazivaju hidriranje benzena: B Mehanizam aromatine supstitucijeKarakteristine aromatine supstitucije vre se na sljedei nain: Most Related.

FATALNE JAJA PDF

Halogen derivati ugljovodonika

Kerr Primjerom benzena pokazuje se karakteristino hemijsko ponaanje ove klase ugljovodonika. Koristi se za dobijanje razornog eksploziva torotina. Benzen moe da adira vodonik tek na pritisku od 10 MPa i temperaturi od C Ku prisustvu katalizatora, uglovodonika to se na 1 mol benzena adiraju tri molekula vodonika. Ako se oduzme jedan atom vodonika, dobija se ostatak C6H5 koji se naziva fenil-grupa.

GRISEY TALEA PDF

HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

.

LA GUERRA DE LA DUQUESA COURTNEY MILAN PDF

.

CANON JX200 PDF

.

Related Articles