EUSKAL ADITZ LAGUNTZAILEA PDF

Horiek guztiak, ikusi dugun gisan, euskararen ezaugarriak dira, eta beste hizkuntza asko guztiz desberdinak dira puntu horietan. Hizkuntzen arteko desberdintasunak parametroen bidez azaltzen ditugu, parametroak baitira hizkuntzen arteko aldakortasun ardatzak: adibidez, hitz hurrenkeraren parametroari zor zaio euskara SOA hizkuntza izatea buru-parametroa da bere izen teknikoa , ergatibotasunaren parametroari hizkuntza ergatiboa izatea, pro-drop parametroari pro-drop izatea. Alabaina, aldakortasunaren parametroak ez dira nahikoa izan hizkuntzen alderdi bereizgarriak azaltzeko, eta parametro horietatik kanpo bilatu behar ditugu euskarak eta beste hizkuntza batzuek erakusten dituzten zenbait ezaugarri berezi. Horietako bat da, adibidez, aditz laguntzailea txandakatzea. Bereizgarri horietaz eta gainerakoez ere , ez gara jabetu ere egiten, baina esanguratsua da euskara beste hizkuntza batzuekin alderatzen dugunean.

Author:Mehn Zugrel
Country:Zimbabwe
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):3 September 2017
Pages:418
PDF File Size:3.33 Mb
ePub File Size:9.88 Mb
ISBN:421-6-20626-860-4
Downloads:6241
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GumiHipotesi onartuenaren arabera, aditz trinkoak dira zaharrenak gaur baino askoz ugariagoak dira testu zaharretan aditz trinkoak ; perifrastikoak gerora sortuko zituen euskarak, hizkuntza erromantzeen antzera euskarazko esaldi ezagun zaharrenak izioki dugu eta guek ajutu ez dugu dira, baina ez dago argi aditz perifrastikoak diren edo beste zerbait diren. Mendeen ibilian, aditz trinkoen erabilera bakanduz joan da.

Besteak beste, etorri, ibili, joan, egon Badira liburuan jasoak tradizioko adizki trinko nahiko ezezagun batzuk ere, paradigmetan landu gabeak Guk, eranskinetan, erabilienen paradigma batzuk adierazi ditugu Forma arautuetako zenbaitetan okerbidera egiten da sarri. Arestian aipaturiko Euskal aditz batua liburuan ageri diren arauzko aditz trinko guztiak ez dira berez trinko-trinkoak; batzuk semisintetikoak, sasitrinkoak edo trinkotuak dira hiru izen horiek erabiltzen dira aginterazko adizki perifrastiko laburtuei deitzeko.

Hau da, berez, aditz perifrastikoak dira, baina erabiliaren erabiliaz higatuz joan dira, aditz trinkoen forma hartzeraino. NORK-dun adizkiekin gertatzen da hori. Ezaugarri morfologiko-historiko horiek gorabehera, arauzko forma trinko homologatuak dira trinkotuenak ere.

Euskal aditz batua liburuko tauletan ageri ez diren formetan begiratu aditzaren begiraiozu forma, esate baterako; edo erakutsiren erakustak, edo kontaturen kontaidazu, edo ulerturen ulertuidan eta gisakoetan edo zalantzazkoetan, forma perifrastikoa erabiltzea da aukera segurua begira iezaiozu, erakuts iezadazu, konta iezadazu, uler iezadan. Forma trinkoa arauturik dagoenean hura hobesteko aukera egina dute estilo-liburu batzuek esate baterako, Hezkuntzako EIMArenak , Euskaltzaindiak horretaz araurik eman ez badu ere.

Esate baterako, egiozu kasu aukera lehenesten dute egin iezaiozu kasu aukeraren aldean. Gaur egungo literaturan, neurtitzetan, filmen bikoizketan Euskaltzaindiak horiek arautu ez baditu ere, horien erabilerari buruz, aski esanguratsua da gorago aipatu den Euskal aditz batua liburuan Adizki trinkoetan, aginterak ez du ezezkorik onartzen; perifrastikoetan, bai.

Teorian, lehen kasuan jakin dakit aditza galdegai gisa hanpatua da. Testuetan, normalagoa da bigarren moldea. Lehen molde edo egitura bizkaieraren ezaugarria izan da Altuberen lanaren ondoren batez ere, ez lehenago : ekarri dakar, entzun dantzu Hala ere, aditz trinko edo sintetikoa inolako partikularik gabe, perpausaren hasieran jartzea ez da oso ohikoa; normalean ba- aurrizki baieztatzailearen laguntza behar du.

Euskal Gramatika Laburra: Perpaus Bakuna. Bilbo: Euskaltzaindia , eta hur. Euskal Gramatika. Bilbo: Euskaltzaindia eta hur.

BAMMES ANIMAL ANATOMY PDF

Euskera - Aditz TAULAK

Grotaxe Hau da, funtsean, adizki horien osagaiek duten segida:. Eta inkoatiboa da, hutsa zegoena bete egin baita. Jakina, kasu horretan aditza ez da formaz aldatzen: Teorian, zeren forma guztiak ez baitituzte euskaldun guztiek erabiltzen: Horiek guztiek, berez, hiztegian jasoak egon behar lukete aditz bakoitzaren esanahiaren berri ematean behar bezala zehazturik. Halakoen ezaugarri formala aspektu-markarik ez izateada. Adizkiak perpauseko zenbait osagairekin lotura berezia erakusten du: Haien ondoan, badira beste batzuk laguntzailea eskatu arren nor sintagmarik inoiz izaten ez dutenak perpausean:. Nator, diote, gindoazen, etab. Eta agertzen direnean, ez dira adizki jokatu gabeak izaten egiazki, laguntzailea ezabatu zaien adizki jokatuak baizik.

COMO PONCHAR UN CABLE UTP EN PDF

Aditz-moduen eta aditz-aldien sailkapena

.

ISKANDER MIRZA PDF

Eta euskara uste baino hizkuntza errazagoa balitz?

.

EL HUESPED AMPARO DAVILA PDF

Euskal aditz laguntzailea

.

Related Articles